U krijgt tijdens uw opname met veel verschillende medewerkers te maken. Iedere medewerker heeft zijn verantwoordelijkheid voor uw zorg. Met wie kunt u te maken krijgen?

Specialisten

Uw specialist is eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling in het Havenziekenhuis. Voor veel behandelingen is er overleg met andere specialisten en medewerkers. De specialist bespreekt de resultaten van uw onderzoek en stelt een behandeling voor. U beslist zelf of u instemt met de behandeling. Vragen over de onderzoeken of over de behandeling kunt u stellen aan uw behandelend specialist of zijn arts-assistent.

Arts- en co-assistenten

In het Havenziekenhuis werken ook arts- en co-assistenten. Zij zijn vaak bij uw onderzoek en behandeling betrokken. Arts-assistenten zijn volledig bevoegde artsen die in opleiding zijn voor specialist. Zij nemen een deel van het onderzoek en de behandeling voor hun rekening. Zij doen dit in nauw overleg met de specialist, die eindverantwoordelijk is. Co-assistenten zijn nog in opleiding tot arts en voeren beperkte taken uit bij uw behandeling.

Verpleegkundig personeel

De verpleegkundigen werken samen met de specialist(en) en andere deskundigen. Ook treft u leerling-verpleegkundigen. Gediplomeerde collega’s begeleiden hen. Een deel van de medische behandeling gebeurt door verpleegkundig specialisten. Zij zijn bevoegd om dat te doen. Helpenden ondersteunen de verpleegkundigen bij het uitvoeren van zorgtaken.

Overige medewerkers op de verpleegafdeling

De dagelijkse leiding van de verpleegafdeling ligt bij de teamleider. Op de afdeling werken ook een afdelingssecretaresse, voedingsassistente, huishoudelijk medewerker en vrijwilligers. De afdelingssecretaresse regelt alle administratieve zaken op de afdeling. Uw maaltijden worden verzorgd door de voedingsassistente. De huishoudelijk medewerker komt bij u langs om uw kamer schoon te maken. Tot slot staan onze vrijwilligers voor u klaar met de bibliotheekkar, assisteren ze de voedingsassistente, komen ze langs met de ochtendkrant of brengen u naar een andere afdeling voor een onderzoek.

Overige zorgverleners

Bij veel behandelingen zijn ook andere deskundigen betrokken. Mogelijk krijgt u tijdens uw opname te maken met een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psychiater of logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Voor het inschakelen van deze zorgverleners is altijd een verwijzing van de specialist nodig.

Geestelijk verzorgers

Een opname in een ziekenhuis kan veel bij u teweeg brengen. Heeft u behoefte om met iemand te praten over dingen die u bezighouden? Dan kunt u, ongeacht uw levensbeschouwing of geloof, een beroep doen op de geestelijk verzorger van het Havenziekenhuis. In de patiëntenfolder Geestelijke verzorging vindt u meer informatie.