De laatste tijd krijgen we veel vragen over de toekomst van het Havenziekenhuis. Onder andere van patiënten, familie, medewerkers, huisartsen en de politiek. En veel mensen laten blijken dat de toekomst van ons ziekenhuis hen aan het hart gaat. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Het doet ons pijn om te zeggen: het Havenziekenhuis heeft in zijn huidige vorm helaas geen toekomst als zelfstandig ziekenhuis. Onze omvang en onze financiële situatie laten dat simpelweg niet toe. Daarom voeren we als Havenziekenhuis gesprekken met diverse partijen over de toekomst van ons ziekenhuis. Die gesprekken verlopen constructief en we hebben vertrouwen in een oplossing. Daarbij hebben we steeds één doel voor ogen: het veiligstellen van onze kwalitatief goede ziekenhuiszorg in het centrum van Rotterdam met behoud van onze grote patiënttevredenheid én onze kenmerkende sfeer en eigenheid. Goede zorg met persoonlijke aandacht, voor onze patiënten, hun familie én voor onze artsen en medewerkers.

De harde realiteit is dat we keuzes moeten maken. Die keuzes zijn alles behalve eenvoudig en vragen om zorgvuldige afwegingen. Volstrekt duidelijk is dat we met onze omvang en financiële mogelijkheden te klein zijn voor dure voorzieningen en de kliniek (ziekenhuisbedden). Maar we kunnen onze patiënten wèl een goede polikliniek bieden, waarbij zij voor (verdere) behandeling in andere ziekenhuizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel terecht kunnen. Vertrouwd en dichtbij als het kan, onder handbereik als het nodig is. We verwachten in de komende maanden steeds meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het Havenziekenhuis.

Financiën en omvang zijn probleem
Net als elk ziekenhuis in Nederland hebben we in 2013 te maken gekregen met gewijzigde en minder financiering vanuit de overheid. Dat raakt met name de kleine ziekenhuizen. Het geld dat we van de zorgverzekeraars krijgen, is onvoldoende voor de door ons geleverde zorg. Het probleem zit niet zo zeer in de vergoeding per behandeling door de zorgverzekeraars, maar vooral in onze omvang. Bij een klein ziekenhuis zoals wij zijn, worden de vaste kosten relatief hoog en kunnen we geen zwarte cijfers meer realiseren. We zijn te klein om dure voorzieningen als een Spoedeisende Hulp, Operatiekamers, Intensive Care en kliniek (ziekenhuisbedden) in de lucht te houden.Door kritisch te zijn op onze uitgaven en de aanneemsommen met de verzekeraars draaiden we in 2013 en 2014 nog net positief. Maar in 2015 raakten we in de rode cijfers. Over 2016 zullen we een fors verlies boeken en een negatief eigen vermogen hebben. Daar komt nog bij dat om in de toekomst aan alle eisen te kunnen blijven voldoen, grote investeringen nodig zijn in het gebouw en ICT. Dat geld is er simpelweg niet.

Het Havenziekenhuis is een 100% dochter van het Erasmus Medisch Centrum. Het Erasmus MC kan begrijpelijkerwijs niet (blijven) bijspringen bij dochters die structureel verliesgevend zijn. Het Erasmus MC denkt wel constructief met ons mee over mogelijke oplossingen en de rol die zij daarin kan spelen en steunt ons nu om onze zorg veilig en kwalitatief te kunnen blijven aanbieden.

Fusie IJsselland ziekenhuis niet haalbaar
In 2015 sloten we als Havenziekenhuis aan bij de samenwerkingsplannen tussen het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis, dat ook graag wil toetreden tot het Erasmus MC. Een fusie tussen het Havenziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis, met een herverdeling van de zorg over beide locaties, was het doel. Zo zou de acute zorg op één locatie geconcentreerd worden. Voor zo’n fusie is de toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodig. Omdat de financiële nood voor ons hoog was, kozen we daarbij voor een spoedaanvraag. Helaas heeft de NZa die afgewezen. Dat betekent dat we de normale, langere weg hiervoor moesten bewandelen. Dat kost te veel tijd.

Nieuw plan: kleiner en samenwerking andere ziekenhuizen
Dat bracht ons tot een nieuw, levensvatbaar plan voor de toekomst van het Havenziekenhuis. We willen in het centrum van Rotterdam poliklinische ziekenhuiszorg blijven bieden. Met de kwaliteit, patiënttevredenheid en onze kenmerkende sfeer die patiënten, familie en onze artsen en medewerkers van ons gewend zijn. Dat zal kleinschaliger dan nu zijn. Delen van de zorg verhuizen mét artsen en medewerkers namelijk naar de ziekenhuizen: Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. Op die manier blijft de ziekenhuiszorg behouden voor de stad en regio Rotterdam. En blijven ook onze artsen en medewerkers verzekerd van werk. We blijven voorlopig op onze huidige locatie, maar in de toekomst kan dat ook een andere locatie in het centrum van Rotterdam worden.

Oplossing lijkt in zicht
Het Havenziekenhuis is momenteel in gesprek met alle betrokkenen. Dat gaat om veel partijen die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Denk aan het Erasmus MC, de Raad van Commissarissen, de Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de huisartsen, de zorgverzekeraars, de gemeente Rotterdam en de verzorg- en verpleeghuizen in de regio Rotterdam. En we hebben natuurlijk nauw overleg met de ziekenhuizen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis. We willen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar tegelijkertijd moeten we de juiste afwegingen maken en het traject van medezeggenschap zorgvuldig doorlopen. We kunnen op dit moment melden dat de toekomst van het Havenziekenhuis alle betrokkenen aan het hart gaat en dat we constructieve gesprekken hebben. Dat doet ons goed. En dat biedt hoop voor onze patiënten, hun familie en onze artsen en medewerkers. We hebben er dan ook veel vertrouwen in dat er binnen enkele maanden steeds meer duidelijkheid is over de toekomst van het Havenziekenhuis.

Laatste update: 24 juni 2017

Snel naar:
Nieuwsoverzicht

Hier treft u een overzicht van de laatste nieuwsberichten over de toekomst van het Havenziekenhuis.

Vragen en antwoorden over de toekomst van het Havenziekenhuis

 

Gaat mijn afspraak of operatie bij het Havenziekenhuis nog door?
Ja, alle afspraken gaan gewoon door. Als er iets verandert dan krijgt u persoonlijk bericht. De plannen voor de omvorming tot een poliklinisch centrum worden nu verder uitgewerkt.

Kan ik bij het Havenziekenhuis terecht voor (nieuwe) operaties en opnames in het ziekenhuis?
Voorlopig kunt u voor alle afspraken en behandelingen gewoon terecht in het Havenziekenhuis. In de toekomst gaat dit veranderen; dan kunt u in het Havenziekenhuis terecht voor poliklinische afspraken. Operaties en opnames gaan dan plaatsvinden in andere ziekenhuizen, maar in principe houdt u uw eigen dokter van het Havenziekenhuis. De plannen worden nu verder uitgewerkt en zodra we meer weten over wat dit voor u betekent en wanneer er iets gaat veranderen zullen we u informeren.

Waarom wordt het Havenziekenhuis een poliklinisch centrum?
Het Havenziekenhuis is een kleinschalig ziekenhuis. Voordeel daarvan is de persoonlijke sfeer en de goede zorg met aandacht die wij u kunnen bieden. Aan de andere kant zorgt de kleinschaligheid echter voor financiële problemen. Om in de toekomst ook goede zorg te kunnen blijven bieden, moeten we maatregelen nemen. Daarom wordt het Havenziekenhuis omgevormd tot een poliklinisch centrum. Een aantal zorgactiviteiten zal worden verplaatst naar andere ziekenhuizen. De poliklinische zorg blijft onveranderd in het Havenziekenhuis.

Wanneer start de omvorming tot een poliklinisch centrum?
We zijn in 2017 begonnen met de voorbereidingen en de uitvoering loopt door in 2018.

Wat betekent dit voor mij als patiënt van het Havenziekenhuis?
U kunt voorlopig voor al uw afspraken en behandelingen terecht in het Havenziekenhuis. Nu verandert er nog niets aan de zorg die we u bieden. In de toekomst kunt u voor uw poliklinische afspraken in het Havenziekenhuis terecht en vinden opnames en operaties bij andere ziekenhuizen plaats. U kunt blijven rekenen op zorg met aandacht.

Wat verandert er in de samenwerking met het Erasmus MC?
Daar verandert niets aan. Het Havenziekenhuis werkt veel samen met het Erasmus MC. De lijnen naar de gespecialiseerde artsen daar blijven kort.

Wat hebben de financiële cijfers van het Havenziekenhuis te maken met de omvorming tot een poliklinisch centrum?
Het kleine Havenziekenhuis staat bekend om haar specialisatie in Tropen- en Ouderengeneeskunde en om haar goede zorg met persoonlijke aandacht. Aan de andere kant is de kleinschaligheid van het Havenziekenhuis ook een belemmering voor goede financiële cijfers. Als klein ziekenhuis hebben we het financieel lastig door dalende opbrengsten en stijgende kosten. Er zijn grote investeringen nodig , bijvoorbeeld voor ICT. Door een nauwe samenwerking met de Rotterdamse ziekenhuizen en het Erasmus MC is een financieel gezondere toekomst mogelijk en kan het poliklinisch centrum op de Havenziekenhuis-locatie goede zorg met persoonlijke aandacht blijven leveren.

Wat betekent dit voor de bestaande specialisatie van het Havenziekenhuis: Tropengeneeskunde?
Deze specialisatie blijft bestaan in samenwerking met het Erasmus MC.

Laatste update: 24 juni 2017

Vragen en contact

Heeft u vragen over de toekomstplannen van het Havenziekenhuis? Neemt u dan contact op met de afdeling Communicatie & Marketing van het Havenziekenhuis via communicatie@havenziekenhuis.nl